½Разбрах
Сайтът използва бисквитки, за да можем да Ви предложим най-доброто потребителско изживяване. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с това.

Климат и релеф

КЛИМАТ

Град Ямбол се намира в югоизточната част от територията на Република България, Тунджанско-Странджанската низина. Градът е построен на двата бряга на р. Тунджа, четвъртата по големина река в страната.

По своите климатични фактори районът принадлежи към климатичния район на Източна България от Преходно-континенталната климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична област.

Районът се характеризира с добра за България (233 часа) годишна продължителност на слънчевото греене.

Географската ширина и надморската височина, на която е разположен града, определят неголямата разлика в топлинно отношение между основните сезони - зима и лято.

Районът се характеризира със сравнително мека зима, като средномесечните януарски температури са 0,2ºС и горещо лято със средномесечна температура за м. юли - 23.2ºС. Средната годишна максимална температура е 17,9ºС, а средната годишна минимална - 6,4ºС. Средногодишната месечна температура е 12.0ºС. Разпределението на средномесечната температура през годината е дадено в таблицата.


Средномесечна температура по месеци

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год.
0.2 2.5 5.6 11.3 16.4 20.3 23.2 22.6 18.5 13.0 7.8 2.8 12.0

Пролетта настъпва рано - края на февруари, началото на март, със средна температура задържаща се над 0,5ºС (средни минимални и максимални температури за април + 5,1ºС + 17,9ºС). Есента е сравнително по-топла. Първите есенни мразове са към края на октомври или в началото на ноември. Средните минимални и максимални температури за ноември са + 3,7ºС ±12,4ºС.

Продължителността на периода с температура над 5ºС е около 270 дни.
Типична за този район е ниска честота на мъгливото време (средно 46,8 дни с мъгла годишно) особено през зимата.

Един от основните климатични фактори е режимът на валежите. Районът се характеризира със сравнително ниско количество от 541 мм годишна сума на валежите. Годишният ход на валежите е с минимум през зимата 121 мм, средни през пролетта - 138 мм и есента 129 мм и с максимум през лятото - 153 мм. Районът се отличава с по-слаби валежи от средните за страната. Средногодишно падат 541 мм (за страната годишните валежи са 650 мм).

Един от най-важните климатични фактори, влияещи върху степента на разсейване на атмосферните примеси е скоростта на вятъра и честотата на случаите на „тихо“ време и със скорост под 1 m/s. Районът се намира в област с ниска - 30% повторяемост на тихо време и вятър под 1 m/s. Това са добри условия за разсейване на атмосферните замърсители за България.

През цялата година преобладава вятърът, духащ от североизточната четвърт на хоризонта (NE 30,3%, при тихо време 31,3%). Най-голяма е скоростта му през зимните месеци - 6,8 м/сек.

РЕЛЕФ

Територията на град Ямбол е част от Тракийската низина по средното течение на р. Тунджа, с плоски и загладени хълмове, недълбоки и широки долини с полегати склонове, разсечени от долината на Тунджа и нейните притоци. Градът е разположен върху равнинен терен с благоприятен наклон - от 1,5 % до 6 %. По склоновете на долината на Тунджа наклоните на места в южната част на града достигат до 10 - 12 %. Източно от града е разположен хълмът Боровец с наклон на западния и северния склон 15-25 % и полегати склонове. Стръмни са склоновете на долината, разположена северно от промишлена зона в посока Сливен - на места достигат до 10-15 %.

Sedcardsystem | MK1 v8.7.7 | RegNr. 18385 | webdesign Œ
û